top of page
Abstract Background
ד"ר יהודה ישראלי

ד"ר יהודה ישראלי

מנהל מכון מוביוס, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי

שמריהו לוין 16 ת"א

054-4956342

ההכשרה המשמעותית ביותר שזכיתי לה הייתה הפסיכואנליזה שאני עצמי עברתי. עד היום התפיסה האנליטית של פרויד ולאקאן מנחה את עבודתי.

אני ​חבר מייסד בפורום לאקאן ת"א, מלמד בתמורות, בר-אילן. ספרים: הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן, מלאכת הטיפול הלאקאניאני, חיים בשפה - חיים בתשוקה, ו- פרדוקסים בפסיכואנליזה לאקאניאנית. פיתוח יישומים דיגיטליים בתחום האובדנות, חרדה, ומשחקים. מלווה פאונדרים בחברות טכנולוגיות במתודולוגיית Founders’ Growth.

bottom of page